Съвместна магистърска програма на:


Съвместна магистърска програма на:

Какво представляват индустрии 4.0 и 5.0?


Промените, в които живеем са исторически по отношение на своя размер, скорост и обхват. На прага на бъдещето, когато се сливат и взаимодействат физическата, цифровата и биологичната сфера, интелектът вече се отделя от съзнанието, а изкуственият интелект се развива с шеметна скорост. В тази експоненциална динамика, човек трябва активно да развива ума, гъвкавостта и готовността си за промяна.

Ние стоим на ръба на технологична революция, която фундаментално ще промени начина, по който живеем, работим и сме свързани помежду си. В своя мащаб, обхват и сложност, трансформацията ще бъде различна от всичко, което човечеството е преживяло преди. Все още не знаем как ще се развие, но едно е ясно: отговорът към него трябва да бъде интегриран и всеобхватен, включващ всички заинтересовани страни от световната политика, от публичния и частния сектор до академичните среди и гражданското общество.

Има три причини, поради които днешните трансформации представляват не просто удължаване на Третата индустриална революция, а по-скоро появата на четвърта и отделна: скоростта, обхвата и въздействието на системите. Скоростта на настоящите пробиви няма исторически прецедент.В сравнение с предишните индустриални революции, Четвъртата се развива по-скоро експоненциално, отколкото линейно. Нещо повече, това преобръща почти всяка индустрия във всяка страна. А широчината и дълбочината на тези промени предвещават трансформацията на цели системи на производство, мениджмънт и политическо управление.

Световен Икономически форум

БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ

Топ умения на бъдещето:За Програмата


 • Каква е концепцията?

  Магистратура ““Бизнес Умения На Бъдещето” е първата в света Магистърска програма, в която се изучават Tоп умения, които редица световни организации са определили като критично важни за успеха и реализацията ни в следващите 10 години. Програмата е изградена върху актуални за динамиката на времето, в което живеем, теми и похвати за усвояване на уменията. Съдържанието и учебния план са изготвени спрямо тенденциите и промените в бизнеса, икономиката, социалните и поведенчески модели, които настъпват. В концепцията на програмата е заложена теория, но с голям акцент на практическо усвояване на знанията. Ще бъдат представени много инструменти за постигане на резултати и усвояване на топ уменията. В учебния план са заложени бизнес симулации, чрез които да се решават бизнес казуси и да се упражнява учебния материал; игри и преживявания, които моделират реални ситуации и подкрепят усвояване на уменията чрез различни техники. Ще има много практически казуси и примери от света на бизнеса. В учебните дисциплини ще гостуват топ-бизнес лидери, които ще дадат своя опит в управление на промените, които настъпват.

 • За кого е подходяща?

  Мениджъри на средно и високо ниво, Мениджъри Човешки ресурси, Предприемачи, Консултанти Кариерно развитие; Хора, които имат професионална реализация и могат на практика да прилагат наученото; Хора, които искат да влияят на средата и да подпомагат развитието на България.

 • Важна информация

  Програмата е от два семестъра, като всеки от тях включва по 5 задължителни предмета. Обучението е задочно и се провежда в събота и/или неделя между 3 и 6 астрономически часа ( с ваканции по официалните празници).Дипломирането е при успешно  изготвяне и защита на Дипломна работа. Магистърската програма се провежда на български език. Възможно е да има допълнителни материали на английски език.

Учебен план и Преподаватели


Прием в Магистърската програма


 • Условия за прием

  В магистърската програма се приемат за обучение завършили висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”.За кандидатите, които са завършили различна от икономическа специалност се изисква да запишат нулев икономически семестър.

 • Продължителност

  Продължителността на обучителния период се определя в зависимост от квалификацията на студента от предходната образователна степен: два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен; три семестъра – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен; четири семестъра – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”. Всяка дисциплина има хорариум от 30 академични часа и 60ч самостоятелна работа и практикум.

 • Срокове

  Приемната кампания за студенти през учебната година 2019/2020 ще отвори врати през Юни 2019г. до Октомври 2019г.Подаване на документи и записване:до 20 октомври 2019г.

 • Такса

  Семестриална такса е 1410 евро. Таксите могат да бъдат разсрочени. Свържете се с нас за повече информация.

20% стипендия за първите 5, записали се в програмата.Висшето училище по застраховане и финанси е частна образователна инстутуция.То е открито с решение на 39-то Народно събрание на Република България от 25.07.2002 г. и обучава студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от професионалното направление „Икономика“, както и докторанти по акредитирани докторантски програми. По част от специалностите в магистърската степен се осъществява съвместно или подкрепящо обучение на студенти с конкретни партньорски бизнес организации.

ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и в други свързани с нея области и да развива икономическата и финансовата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика. 

Марков колеж е първата в България обучителна организация, която вече 27 години предоставя обучения по личностно развитие.

Марков колеж е любопитно и различно място за развиване и изграждане на себе си, чрез различни по форма обучения, които помагат на хората да станат интегрални личности – хармонични и успешни във всички области на живота, развивайки активно четирите си интелигентности. 

През различни наши обучения са минали над 2500 човека. Екипът ни е с дългогодишен опит и експертност в изграждането и воденето на обучения, създаване на цялостни обучителни програми,  обучителни методологии и практически инструменти за личностно развитие.

Безплатни обучения:


„КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0?“

Кога?: 16/10/2019 от 18:30 до 20:30
Къде?
София, ул.Хенрих Ибсен 5

Научи повече

„ЛИДЕРСТВО, ИЗГРАЖДАЩО УЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ“

КАК Д АПОДДЪРЖАМЕ УСПЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯТА СИ В ИНДУСТРИЯ 4.0?

Кога?: 9/10/2019 от 18:30 до 20:30
Къде?:
София, ул.Хенрих Ибсен 5

Научи повече

„LEADERSHIP FOR A GROWTH MINDSET CULTURE“

КАК ДА ЗАВЕДЕМ НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ КУЛТУРА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ РАСТЕЖ

Кога?: 12/09/2019 от 17:00 до 19:00
Къде? : ВУЗФ, зала 501

Научи повече

За нашата специалност, освен надлежно попълнената апликационна форма и дължимите към нея такси, е необходимо да представите само диплома за завършена степен бакалавър.

За да записване, моля, свържете се с ВУЗФ на: jgeorgieva@vuzf.bg или +35924015807.

За повече информаця относно Магистърската програма и условията: info@biznsumenia.com или +359887873596